Blog

NVX 155 lên thùng givi quá ngầu ( Thùng e22n và thùng sau E43nml)

NVX 155 lên thùng hông givi E22N và thùng sau givi E43NML: